KATALOG OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Proces porządkowania przestrzeni publicznych jest jednym z celów, jakie stoją przed Gminą Izabelin. Uruchamiamy coraz więcej narzędzi służących poprawie estetyki i jakości krajobrazu naszej pięknej leśnej gminy i jednocześnie dążymy do tworzenia miejsc przyjaznych mieszkańcom. Dzięki właściwie dobranym elementom małej architektury użytkowej stawianej wzdłuż ciągów ulicznych, na placach i skwerach chcielibyśmy poprawić komfort ich użytkowania i bezpieczeństwo.

Opracowanie Katalogu małej architektury Izabelina jest konty­nuacją rozpoczętych w gminie procesów, które mają na celu całościowe uporządkowanie otaczającego krajobrazu. Ich elemen­tem jest obowiązująca od 1 marca 2022 roku tzw. uchwała kra­jobrazowa. Reguluje ona zasady umieszczania reklam i szyldów, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury zarówno w miejscach publicznych, jak i na terenach prywatnych. Dzięki temu z naszych izabelińskich przestrzeni – w pierwszej kolejności z ogrodzeń – już znikają często szpetne banery i reklamy. Wydaliśmy także poradnik Zieleń przyjazna naturze z opisem roślin rodzimych, które prefe­rujemy w gminie Izabelin i sadzimy w przestrzeniach publicznych.

Wybór tzw. mebli gminnych nie był przypadkowy. Obiekty ma­łej architektury zaprojektowała katowicka pracownia projektowa MOC Architekci Sp. z o.o., która zwyciężyła w konkursie archi­tektonicznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej. Meble mia­ły być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne, miały wpisywać się w leśne otoczenie gminy, zachowując jednak proste, nowoczesne formy, spójne z architekturą projektowanych obiektów kubaturo­wych.

Obiekty małej architektury - inspiracja

W katalogu zalazły się: wiaty przystankowe (w czterech modułach wielkościowych), wiaty rowerowe, wiaty piknikowe, ławki (w wariantach z oparciem i bez oparcia), kosze na śmieci (dwa warianty), donice i pojemniki na zieleń, stojaki na rowery oraz znaki kierunkowe.

Katalog obiektów małej architektury Izabelina ujednolici formę, styl, kolo­rystykę i rodzaj materiałów, które będą wykorzystywane przy re­alizacji poszczególnych zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej gminy, w tym obiektów sportowo-rekreacyj­nych, oświatowych, służby zdrowia itp. Mamy nadzieję, że opra­cowanie Katalogu… i stosowanie zaprojektowanych modeli tzw. mebli gminnych przyczyni się do sukcesywnego uporządkowania wspólnych przestrzeni, a w szerszej perspektywie – do zwięk­szenia atrakcyjności naszej gminy i podniesienia komfortu życia mieszkańców.

Przetarg na realizację pierwszych mebli został już rozstrzygnięty, zobaczymy je jeszcze w tym roku.