KATALOG ODWODNIEŃ

Od wielu lat słyszymy o globalnych zmianach klimatu, które mają i będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatyczne sektorami gospodarki są rolnictwo i energetyka. Towarzyszące zmianą klimatycznym ekstremalne zjawiska pogodowe powodują znaczne straty społeczne i gospodarcze. Uderzają one w głownie w infrastrukturę tj. budynki, transport, dostawy energii i wody itp.

Ludzie pochłonięci swoim życiem temat ten traktują bez większej refleksji i w większości uważają, iż problem ten ich nie dotyczy. Nic bardziej błędnego zmiany klimatu dotykają również Polskę. Zjawiska pogodowe w Polsce dotąd umiarkowane w swoim oddziaływaniu przybierają ekstremalny charakter. Nawalne deszcze, gradobicia, susze hydrologiczne, brak śniegu zimą, itp. Wszystko to oddziałuje silnie na gospodarkę krajową, a w efekcie odbijają się na kieszeni przeciętnego Kowalskiego (wzrost cen żywności, energii, wody).

Jednym z głównych następstw dla środowiska wynikających między innymi ze zmian klimatu są ograniczenia w zakresie jakości i dostępności zasobów wodnych. Ma to ogromny wpływ na szereg sektorów, w tym na produkcję żywności, w której woda odgrywa zasadniczą rolę. Ograniczona dostępność wody już teraz stanowi problem w wielu regionach Europy i sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Problem jest złożony dlatego potrzebne są rozwiązania na szczeblu międzynarodowym i rządowym. Jednak każdy z nas może mieć swój wkład w poprawę sytuacji. Niniejszy katalog ma na celu promocje działań służących poprawie warunków hydrologicznych na terenie gminy Izabelin.
Należy zaznaczyć, iż Gmina Izabelin ze względu na swoje specyficzne położenie w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otulinie, ma szczególne uwarunkowania hydrologiczne. Tereny wydmowe przeplatają się tu z obszarami bagiennymi. Na przestrzeni lat mogliśmy obserwować „na własnym podwórku” problem podtopień jak i następstwa długotrwałego braku opadów atmosferycznych przyczyniających się do suszy hydrologicznej i drastycznego obniżenia się poziomu zwierciadła wody. Następstwa są nam dobrze znane – straty materialne, środowiskowe i kulturowo-krajobrazowe (zamieranie roślin w szczególności drzew).

Każdy mieszkaniec współtworzy przestrzeń gminy i kształtuje środowisko. Dlatego ważne jest abyśmy świadomi zagrożeń podjęli działania mające na celu zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi jakimi dysponujemy.
Zawarte w niniejszym opracowaniu wytyczne i rozwiązania pozwolą na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami opadowymi przy udziale mieszkańców gminy Izabelin.

Zaproponowane rozwiązania będą miały istotny wpływ na poprawę stanu środowiska (w szczególności unormowanie warunków hydrologicznych), a jednocześnie dadzą wymierne korzyści mieszkańcom (tańsze nawodnienie własnych ogrodów, ochrona przed podtopieniami, poprawa warunków mikroklimatycznych itp.)

Wychodząc z założenia, że dobre praktyki należy powielać a nie wymyślać od nowa, bazowaliśmy niniejszy folder na Katalogu zielono – niebieskiej infrastruktury wydany przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – dziękujemy za inspirację i możliwość wykorzystania pracy kolegów samorządowców z Bydgoszczy.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą zastosować w swoich ogrodach poniższe rozwiązania: