Zielone dachy

To technologia polegająca na konstruowaniu wielowarstwowych stropodachów, umożlwiającą bezpieczne przechwytywanie wody w warstwach drenażowych, substratach chłonnych i roślinności, usytuowanych na warstwie izolacyjnej i przeciwwodnej. W odpowiednio przygotowanym podłożu ulokowane są odpowiednie rośliny.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dachów zielonych:

  • Intensywne – umożliwiające nasadzenia większych roślin (nawet krzewów i drzew)
  • Ekstensywne – zagospodarowane trawami i/lub rozchodnikami, wymagające mniejszej głębokości podłoża i mniejszych nakładów na utrzymanie.

Zielone dachy poprawiają izolacyjność dachu (stabilizują temperaturę pomieszczeń i obniżają koszty klimatyzacji) oraz zatrzymują 25-90% wody opadowej i zmniejszają tempo jej odpływu.

fot. Marcin Dębowski

Zielone dachy zwiększają powierzchnię terenu biologicznie czynnego i bioróżnorodność. Do głównych ograniczeń stosowania zielonych dachów zaliczają się stosunkowo wysokie koszty budowy oraz konieczność dostosowania wytrzymałości konstrukcji budynku.