Niecki infiltracyjne i zielone podwórka

Są unaturalnionym szerokim obniżeniem terenu, do którego spływają wody opadowe z powierzchni uszczelnionych, a następnie infiltrowane są do gruntu i odparowywane przez roślinność.

fot. MWiK Sp. z o.o.

Niecka składa się z warstwy drenażu z zróżnicowanym uwarstwieniu (lub min. 40 cm przepuszczalnej gleby naturalnej), pokrytej warstwą gleby bogatej w substancje organiczne, obsadzonej roślinnością. Niecki chłonne zagospodarowane roślinnością zapewniają wydajne parowanie szybciej usuwając przechwyconą wodę, wspomagają oczyszczanie (fitoremediacja), tworzą warunki siedliskowe wspierając bioróżnorodność, spełniają funkcje estetyczne i rekreacyjne.

fot. Katarzyna Borchacka

Niecki można łączyć z innymi urządzeniami BZI. Powinny być wyposażone w przelewy awaryjne do odbiornika, aby zapobiec ich przepełnieniu. Właściwy dobór roślin podniesie estetyczną wartość miejsca. Zagłębienia mogą też naturalnie komponować się z krajobrazem i w okresie bez opadów mogą stanowić urozmaicanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw.

fot. Andrzej Wącior

Ograniczeniem dlatego rodzaju rozwiązań są wysokie poziomy wód gruntowych oraz konieczność wygospodarowania stosunkowo dużej powierzchni terenu.